H.O.G.™ CHAPTER
WROCŁAW - POLAND

HOG to organizacja skupiającą motocyklistów, posiadaczy motocykla Harley Davidson a czemu służy HogChapterWrocławPoland – to organizacja Klub Motocyklowy, która ma być platformą do kontaktowania się motocyklistów, miejscem powstawania przyjaźni, wymiany poglądów, miejscem gdzie powstaną pomysły, co do wspólnych podróży, wreszcie miejscem gdzie nauczymy się zasad życia klubowego – wzajemnego szacunku oraz pomocy uczącym się i słabszym. Bezpiecznych sposobów poruszania się po drodze. Nie bez znaczenia są preferencje i przywileje, jakie daje nam członkostwo w HOG oraz własnym chapterze.

WSZYSTKO DLATEGO, ŻE KOCHAMY HARLEY'E

CO MAMY

CO ROBIMY

NAJWAŻNIEJSZE

INFORMACJE

Zebrania klubowe odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca w Clubhousie Appaloosa przy ul. Partynickiej 8 we Wrocławiu – jeżeli masz Harleya i jesteś zainteresowana/y to zapraszamy do wspólnej przygody !

Andrzej Szajna – Director/President

Maciej Rybiałek – Vice Prezydent (Vice Director)
Kaniak Mariusz – Treasurer
Żurakowski Artur – Past Director

Rewucki Marek – Member

Andrzej Skowroński – Member
Kopica Joachim – Member

Jacek Śniadecki – Member

Marek Filip – Member

Żurakowska Ula – L.O.H. Officer

Sienkiewicz-Szajna Katarzyna – L.O.H. Member

PL
Nikt nie wyprzedza prowadzącego i nikt nie jedzie za motocyklem (zamykającym grupę) zmiany miejsc wewnątrz grupy są możliwe lecz nie zalecane. Ustawienie pozycji motorów wewnątrz grupy nie ma znaczneia.
Jeśli motocykl, który odłączył się od grupy, z wiedzą i akceptacją lidera, wraca do grupy, wszystkie motocykle muszą zmienić szyk tak, aby utrzymać porządek .To samo ma miejsce gdy motocykle zamieniają się miejscami.
Przekraczanie skrzyżowania lub ronda. Grupa zachowuje swoją formacje. Motocykle zmniejszają odległości między nimi, co pomaga w nieprzerwanej kontynuacji jazdy. To również zwiększa postrzeganie grupy przez innych użytkowników dróg, co czyni je mniej chętnymi do podziału grupy. Jeśli istnieje konieczność, aby zatrzymać, grupa nadal zachowuje swój porządek.
Przed wyprzedzaniem, motocykl porusza się w pobliżu osi drogi. Motocykle, które idą do zewnętrznej strony pasa ruchu, sygnalizują zmianę swojej pozycji kierunkowskazem
Podczas gdy grupa jest wyprzedzana przez inny pojazd, zazwyczaj taki proces zaczyna się sygnalizowaniem możliwości wyprzedzania przez Sheppard (pasterza). Odbywa się to przez ruch Shepparda w kierunku krawędzi drogi (jeżeli Sheppard obecnie jeździ na zewnętrznej stronie drogi, on / ona włącza prawy kierunkowskaz na chwilę). Wszystkie motocykle zjeżdżają na wewnętrzną stronie pasa ruchu w prawo do strony drogi, układanie w jednym rzędzie. Zmiany pozycji w grupie są również sygnalizuje przez kierunkowskaz

Wrocławskie Stowarzyszenie Motocyklowe – WSM
Adres: 53-031 Wrocław, ul. Partynicka 8
Nr konta bankowego w ING Bank: PL 32 1050 1490 1000 0090 3244 9663

OFICJALNIE

STATUT I MISJA

Organizacja Harley Owners Group® (H.O.G.®) jest organizacją założoną i sponsorowaną przez firmę Harley-Davidson Motor Company. Organizacja powstała aby umożliwić korzystanie z usług i czerpanie korzyści entuzjastom Harleya Davidsona na całym świecie oraz rozwijać więzi między motocyklistami , dealerami firmy Harley Davidson i firmą Harley Davidson Motor Company. 

SPIS TREŚCI – HARLEY OWNERS GROUP®
………………………………………………………………..2

Oświadczenie o odpowiedzialności
ROCZNY STATUT KLUBÓW H.O.G.®
………………………………………………………………..3

Wstęp
Cel
Patronat
Wnioski i okres trwania członkostwa
Nazwa i stowarzyszenie
Członkowie zarządu
Członkostwo
Składki/fundusze klubu
Wyprawy i wydarzenia
Komunikaty klubu
Licencja na używanie znaku towarowego
Zasady klubu/Regulamin
Zmiany
Przekazanie funduszów
Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności
Obowiązujące przepisy prawa

Znaki towarowe © 2012 H-D. Harley-Davidson, Harley and H.O.G. stanowią własność firmy H-D USA, LLC.2

Roczny Statut (Annual Charter) dla Klubów (Chapters) H.O.G® stanowi dokument, który określa stosunki między lokalnym klubami a dealerem patronującym i organizacją H.O.G®. Przepisy niniejszego Statutu są wiążące; Statut ma moc rozstrzygającą we wszelkich kwestiach, jakie mogą się pojawić. Do odpowiedzialności dealerów patronujących należy zapewnienie przestrzegania przez kluby wymagań określonych przez organizację H.O.G w Statucie. Prezydent oraz inni członkowie zarządu powinni przestrzegać postanowień zawartych w Rocznym Statucie Klubów H.O.G.® we wszystkich przedsięwzięciach i działaniach klubów.

HARLEY OWNERS GROUP ®

ROCZNY STATUT KLUBÓW H.O.G.®

Organizacja Harley Owners Group® (H.O.G.®) jest organizacją założoną i sponsorowaną przez firmę Harley-Davidson Motor Company. Organizacja powstała aby umożliwić korzystanie z usług i czerpanie korzyści entuzjastom Harleya Davidsona na całym świecie oraz rozwijać więzi między motocyklistami , dealerami firmy Harley Davidson i firmą Harley Davidson Motor Company.

Autoryzowani dealerzy firmy Harley-Davidson mają możliwość stworzenia niezależnego klubu zrzeszonego w ramach organizacji Harley Owners Group w celu integracji członków dla promowania wspólnej pasji, jaką są motory. Korzyścią płynącą z członkostwa H.O.G.® jest możliwość wstąpienia do dowolnego zrzeszonego klubu H.O.G.®.

Zamiarem klubu jest „Jazda i dobra zabawa” z osobami o podobnych upodobaniach, połączonymi pasją do motorów Harley-Davidson®, jak i samej marki Harley-Davidson. Kluby powinny zapewniać rodzinną atmosferę i nie mogą mieć charakteru politycznego czy religijnego.

ARTYKUŁ I – CEL

1. Celem lokalnych klubów jest promowanie odpowiedzialnych działań motocyklowych członków organizacji Harley-Davidson Group poprzez organizowanie przez klub imprez oraz zachęcanie do brania udziału w innych wydarzeniach organizacji H.O.G.®.
2. Działania i imprezy organizowane przez klub powinny odbywać się w rodzinnej atmosferze i nie mogą mieć charakteru politycznego czy religijnego.
3. Istnieniu Klubu przyświeca cel rozwijania więzi między motocyklistami Harley Davidson a autoryzowanymi Dealerami firmy Harley-Davidson.


ARTYKUŁ II – PATRONAT

1. Każdy klub musi być objęty patronatem przez autoryzowanego dealera firmy Harley-Davidson®. Decyzję o objęciu patronatu nad klubem podejmuje dealer wyłącznie według swojego uznania.

2. Autoryzowany dealer firmy Harley-Davidson może objąć patronat nad więcej niż jednym klubem H.O.G®, jeśli istnieje ważny powód uzasadniający sponsorowanie dodatkowego klubu(-ów) według Wytycznych w zakresie sprawowania patronatu nad kilkoma klubami (H.O.G®Multiple Chapter Guidelines).
3. Dealer patronujący wymaga od swojego klubu/klubów prowadzenia działań i wydarzeń zgodnie z jego wizją lub standardami. Do obowiązku dealera należy wymaganie od swojego klubu prowadzenia działań i wydarzeń zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
4. Dealer patronujący ma zwierzchność nad wszystkimi dowolnymi kwestiami, dotyczącymi członkostwa w klubie.
5. Dealer patronujący ma zwierzchność nad treścią wszelkich wydawanych przez klub komunikatów, a także dokonuje ich zatwierdzenia.
6. Dealer patronujący może ustanowić składki wpłacane na rzecz klubu, które będą wykorzystywane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem klubem.
7. Dealer może wypowiedzieć patronat w dowolnym momencie, co będzie skutkowało ustaniem i rozwiązaniem członkostwa klubu w organizacji H.O.G.
8. Uchylenie i zakończenie sprawowania patronatu: W przypadku jeśli dealer patronujący zadecyduje o zakończeniu sprawowania patronatu nad stowarzyszonym klubem lub o jego uchyleniu, musi wykonać czynności opisane poniżej.
A. Dealer patronujący musi poinformować organizację H.O.G o zamiarze uchylenia lub zakończenia sprawowania patronatu piętnaście dni przed dostarczeniem klubowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub uchyleniu patronatu.
B. Dealer patronujący musi dostarczyć klubowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu lub uchyleniu patronatu. Oświadczenie zacznie obowiązywać piętnaście dni od dnia jego dostarczenia. Kopia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub uchyleniu członkostwa klubu musi być wysłana do organizacji H.O.G.
C. Po wypowiedzeniu sprawowania patronatu nad klubem, dealer nie może przez okres minimum 12 miesięcy od daty wypowiedzenia członkostwa obejmować patronatu nad nowym klubem, za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności.


ARTYKUŁ III – WNIOSKI I OKRES TRWANIA CZŁONKOSTWA

Stowarzyszenie klubu w ramach organizacji H.O.G.® trwa rok i co roku musi być odnawiane, a firma Harley-Davidson musi je zatwierdzić. Wnioski o przedłużeniu członkostwa klubu muszą być dostarczone do 31 grudnia każdego roku.

ARTYKUŁ IV – NAZWA I STOWARZYSZENIE

1. Organizacja Harley Owners Group® – jednostka organizacyjna firmy Harley-Davidson Motor Company – jest jednostką stowarzyszającą wszystkie kluby H.O.G.®. Każdy klub stowarzyszony w ramach organizacji Harley Owners Group jest samodzielną i niezależną organizacją/grupą osób, która oferuje wsparcie dla członków klubu o charakterze niezarobkowym/niedochodowym.
2. Każdy stowarzyszony klub musi stosować się do postanowień niniejszego Statutu.
3. Nazwy klubów zrzeszonych muszą być zatwierdzone przez organizację H.O.G. i firmę Harley-Davidson oraz muszą zawierać słowo „Chapter”. Nazwy klubów nie mogą zawierać znaków towarowych organizacji H.O.G. lub firmy Harley-Davidson. Wyłącznie autoryzowane kluby H.O.G.® posiadają w swojej nazwie „Chapter”. Nazwy klubów stanowią własność organizacji H.O.G i firmy Harley-Davidson mogą być wykorzystywane wyłącznie przez autoryzowane kluby H.O.G i nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu.
4. W przypadku jeśli organizacja H.O.G ustali według własnego uznania, że klub nie stosuje się do postanowień niniejszego Statutu, organizacja H.O.G może wypowiedzieć członkostwo klubowi.


ARTYKUŁ V – CZŁONKOWIE ZARZĄDU (OFFICERS)

1. Zarząd zrzeszonych klubów musi posiadać w swym składzie następujących podstawowych członków: kierownika dealera patronującego (sponsoring dealer H.O.G.® manager), prezydenta (director), wiceprezydenta (assistant director), skarbnika (treasurer), sekretarza (secretary).
2. Dealer musi wyznaczyć w swoim sklepie Menadżera ds. relacji z klubem H.O.G , który będzie odpowiadał za relacje z klubem.
3. Personel dealera patronującego może pełnić dowolne lub wszystkie funkcje głównych członków zarządu.
4. Dealer patronujący/kierownik H.O.G. mogą określać sposób wyboru członków zarządu klubu oraz długość ich kadencji.
5. Menadżer ds. relacji z klubem dealera patronującego, może odwołać każdego członka zarządu, według własnego uznania.
6. Menadżer ds. relacji z klubem dealera patronującego ma prawo wymagać od klubu przestrzegania standardów lub idei dealera patronującego.
7. Czynności i obowiązki wymagane od członków zarządu klubu opisano poniżej.
A. Prezydent (Director): winien przestrzegać zasad niniejszego Statutu, prowadzić spotkania klubu i koordynować obowiązki członków zarządu.
B. Wiceprezydent (Assistant Director): jest odpowiedzialny za promowanie członkostwa, spotkania informacyjne dla członków, dbanie o utrzymywanie członkostwa oraz informowanie członków klubu o programach H.O.G®.
C. Skarbnik (Treasurer): jest odpowiedzialny za zbieranie i rozdzielanie funduszy klubu, za comiesięczne raportowanie o transakcjach finansowych dealerowi patronującemu, przestrzeganie wszystkich wymogów w zakresie ewidencji przychodów oraz zdawania z nich raportów.
D. Sekretarz (Secretary): jest odpowiedzialny za prace administracyjne, sporządza protokoły ze spotkań, roczne raporty, raporty dotyczące członkostwa na stronie members.hog.com, dokumentację dot. ubezpieczeń oraz dokumentację prawną, zarządza oświadczeniami dot. wydarzeń i zapisów do klubu. Ta stała dokumentacja winna być przechowywana u dealera patronującego.
8. Fakultatywni członkowie zarządu: poniżej opisane funkcje członków zarządu są opcjonalne, według uznania dealera.

Czynności i obowiązki wymagane od fakultatywnych członków zarządu klubu mogą obejmować te opisane poniżej.

A. Organizator imprez (Activities Officer): organizowanie i zarządzanie wydarzeniami klubu.
B. Osoba ds. promowania zaangażowania kobiet (Ladies of Harley Officer): zachęcanie członkiń klubu do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach klubu.
C. Organizator wypraw (Road Captain): organizowanie wypraw i przygotowywanie tras.
D. Rzecznik (Editor): gromadzenie wszelkich informacji, dotyczących funkcjonowania klubu, opracowywanie komunikatów klubu. Dopilnowuje, aby wszelkie komunikaty wydawane przez klub zostały zatwierdzone przez dealera patronującego/kierownika H.O.G przed ich publikacją lub rozpowszechnieniem.
E. Osoba ds. bezpieczeństwa (Safety Officer): dostarczanie członkom klubu informacji na temat dostępnych szkoleń.
F. Fotograf (Photographer): odpowiada za zdjęcia z życia klubu, które wykorzystuje się przy opracowywaniu komunikatów i kroniki klubu.
G. Historyk (Historian): przygotowywanie i prowadzenie kroniki klubu.
H. Osoba ds. członkostwa (Membership Officer): wspieranie sekretarza klubu w obowiązkach w zakresie członkostwa.
I. Administrator serwera WWW (Webmaster): zbieranie i zarządzanie materiałami, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej klubu, na portalach społecznościowych (jeśli dotyczy) oraz uzyskiwanie autoryzacji u kierownika dealera H.O.G przed ich publikacją. Strona internetowa klubu oraz portale społecznościowe muszą spełniać wymagania Wytycznych w zakresie prowadzenia stron internetowych, które obowiązują w organizacji H.O.G.®.7


ARTYKUŁ VI – CZŁONKOSTWO

1. Wszyscy członkowie organizacji H.O.G.® mogą być członkami dowolnego zrzeszonego klubu H.O.G.® Wygaśnięcie członkostwa w organizacji H.O.G. skutkuje automatycznym wygaśnięciem członkostwa w lokalnym klubie. Do obowiązku każdego lokalnego klubu należy pilnowanie warunku przynależności każdego z członków do organizacji H.O.G.® oraz przechowywanie w dokumentacji klubu kopi składanego co roku formularza zgłoszeniowego o przyjęcie do klubu oraz oświadczenia o wygaśnięciu członkostwa wszystkich członków klubu. Do odpowiedzialności osoby, ubiegającej się o przyjęcie do lokalnego Klubu lub odnawiającej członkostwo w lokalnym klubie, jest dostarczenie dowodu na potwierdzenie przynależności do organizacji H.O.G, jako warunku przyjęcia do klubu.
2. Dealer patronujący/kierownik H.O.G.® może wykluczyć członka z klubu, jeśli dealer patronujący według własnego uznania stwierdzi, że zachowanie członka jest niepożądane lub sprzeczne ze standardami lub ideami dealera patronującego.
3. Aby anulować członkostwo w klubie, dealer patronujący/kierownik H.O.G musi wykonać czynności opisane poniżej.
A. Powiadomić członka na piśmie o wypowiedzeniu jego/jej członkostwa w klubie.
B. Zwrócić składkę roczną wpłaconą przez członka.
C. Wysłać kopię wypowiedzenia członkostwa do organizacji H.O.G.
4. Członkostwo w klubie ma charakter jednorazowy. Nie można ubiegać się o dożywotnie lub stowarzyszone członkostwo. Wszyscy członkowie klubu mają prawo do członkowskich korzyści jakie oferuje Klub.


ARTYKUŁ VII – SKŁADKI/FUNDUSZE KLUBU

1. Kluby są organizacjami/grupami osób o charakterze niezarobkowym/niedochodowym. Nie mają być również organizacjami charytatywnymi. Dealer patronujący/Menadżer H.O.G według uznania dealera patronującego ustanawia składki wpłacane na Klub, które mogą być przeznaczane wyłącznie na pokrycie kosztów zarządzania klubem.
2. Klub może organizować uzasadnione i legalne działania celem zebrania funduszy na pokrycie wydatków klubu, powstałych w ramach jego działalności. Wszelkie działania w związku ze zbiórką funduszy muszą zostać zatwierdzone przez Dealera patronującego/Menadżera H.O.G.
3. Klub nie może wypłacać wynagrodzenia swoim członkom za pracę w ramach wolontariatu.

ARTYKUŁ VIII – WYPRAWY I WYDARZENIA

Organizacja wypraw i wydarzeń należy wyłącznie do obowiązku lokalnych klubów oraz dealera patronującego. Wszystkie działania organizowane przez klub muszą być zatwierdzone przez dealera patronującego/kierownika H.O.G.®. Wydarzenia i działania te mogą mieć charakter spotkań towarzyskich, muszą to być działania i wydarzenia bezpieczne i legalne, które promują pozytywny wizerunek stylu życia, wspierany przez firmę Harley-Davidson, i które są atrakcyjne dla członków klubu.

A. Klub musi zorganizować minimum cztery zamknięte wyprawy w roku.
B. W wydarzeniach zamkniętych klubu mogą brać udział członkowie i każdy z nich może zaprosić jednego gościa.
C. Wydarzenia dla członków są wydarzeniami, w których mogą brać udział wyłącznie członkowie organizacji H.O.G.®.
D. W wydarzeniach otwartych mogą brać udział również osoby niebędące członkami klubu.

 

ARTYKUŁ IX – KOMUNIKATY KLUBU

1. Wszelkie materiały publikowane przez klub muszą zawierać oficjalną nazwę i numer klubu.
2. Wszystkie komunikaty wydawane przez klub muszą zostać zatwierdzone przez Dealera patronującego/Menadżera H.O.G.
3. Klub musi przechowywać u dealera patronującego dokumentację, zawierającą wszystkie komunikaty przez okres 12 miesięcy.
4. Klub musi wydać minimum cztery komunikaty w jednym roku kalendarzowym, aby zachować członkostwo w organizacji H.O.G.®.
5. Komunikaty klubu muszą zawierać informacje dotyczące wydarzeń, w których biorą udział jego członkowie. Wydarzenia wyszczególnione w komunikatach muszą wskazywać, czy są to wydarzenia otwarte, wydarzenia dla członków lub wydarzenia zamknięte.

ARTYKUŁ X – LICENCJA NA UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

1. Znaki towarowe takie jak: H.O.G., HOG, HARLEY OWNERS GROUP, L.O.H., LADIES OF HARLEY oraz poniżej zamieszczone loga ze skrótem H.O.G.® („Znaki towarowe H.O.G.®”) są jednymi z wielu znaków towarowych firmy H-D U.S.A, LLC. Znaki towarowe H.O.G nie mogą być zmieniane w jakikolwiek sposób i nie można ich używać w połączeniu z innymi słowami lub grafiką. Kluby nie posiadają licencji na używanie specyficznych znaków firmy Harley-Davidson®.
2. Wydanie lub przedłużenie niniejszego Statutu dla klubów H.O.G.® stanowi ograniczoną licencję na używanie znaków towarowych H.O.G., ale nie znaków firmy H-D®, na okres obowiązywania niniejszego Zbioru przepisów dla klubów H.O.G.®.
3. Kluby stowarzyszone w organizacji H.O.G. są zobowiązane licencją, aby używać znaków towarowych H.O.G. wraz z oficjalną nazwą klubu i materiałami związanymi z działaniami klubu.
4. Loga H.O.G.® znaków towarowych mogą być prezentowane wyłącznie wraz z oficjalną nazwą klubu, przy czym oficjalna nazwa klubu musi znajdować się nad logiem H.O.G.®, przedstawiającym orła, oraz powinna mieścić się w oficjalnym logu klubu H.O.G®, jak pokazano poniżej.
5. Kluby muszą uzyskać zgodę od organizacji H.O.G. przed wykorzystaniem znaków towarowych H.O.G.® na materiałach innych niż publikacje/komunikaty klubu. T-shirty, naszywki oraz wszelkie inne artykuły ze znakami towarowymi H.O.G. mogą być produkowane tylko przez firmy, posiadające licencje firmy Harley-Davidson Motor Company, a także wymagają uprzedniej akceptacji przez organizację H.O.G.
6. Klub może wykorzystywać znaki towarowe H.O.G wyłącznie przez okres obowiązywania Statutu, który wiąże H.O.G.®, dealera patronującego/sklep detaliczny i pod warunkiem, że zrzeszony klub prowadzi działania zgodnie z niniejszym Statutem. Organizacja H.O.G. może według własnego uznania rozwiązać umowę o ograniczonej licencji na używanie przez klub znaków towarowych H.O.G. w dowolnym momencie po upływie trzydziestodniowego (30) okresu pisemnego wypowiedzenia. Klub ze skutkiem natychmiastowym zaprzestanie używania jakiegokolwiek znaku towarowego, gdy wypowiedzenie stanie się skuteczne.
7. Klub powinien zapewnić pomoc, o jaką może poprosić firma Harley-Davidson Motor Company celem ochrony znaków towarowych w rejonie prowadzenia działalności klubu.

 

ARTYKUŁ XI – ZASADY KLUBU/REGULAMIN

1. Niniejszy Statut ma być przyjęty i stosowany jako polityka klubów H.O.G® oraz musi być udostępniony każdemu członkowi Klubu.
2. Regulamin Klubu, czy też Zasady Klubu, nie mogą stać w sprzeczności z powyższym Statutem lub standardami czy ideami dealera patronującego. Dealer patronujący i biuro H.O.G® muszą zatwierdzić Regulamin klubu przed jego publikacją i wdrożeniem. Należy dostarczyć kopię zatwierdzonego Regulaminu Klubu dealerowi patronującemu i do biura H.O.G.® oraz udostępnić go wszystkim członkom Klubu.

 

ARTYKUŁ XII – ZMIANY

Organizacja H.O.G może dokonać w dowolnym momencie i według własnego uznania zmian w niniejszym Statucie na podstawie przeprowadzonej kontroli osiągnięć i potrzeb

Klubu lub w przypadku zaistnienia konfliktu z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawie uzyskania dodatkowych dokumentów, mających zastosowanie w Twoim regionie, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem H.O.G.

ARTYKUŁ XIII – ROZDYSPONOWANIE FUNDUSZY

W przypadku rozwiązania lub całkowitej likwidacji klubu, wszystkie fundusze i własność klubu winny, po zapłaceniu lub odłożeniu kwot na zapłatę wszystkich z zobowiązań i długów klubu oraz wydatków z nimi związanych, być przekazane na organizację/organizacje wyłącznie o charakterze charytatywnym, które prawnie zwolnione są z płacenia podatków. W żadnym wypadku aktywa te lub własność nie mogą być przekazane członkom zarządu, członkom klubu, osobom prywatnym lub przedsiębiorstwom nastawionym na zysk.

ARTYKUŁ XIV – KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Mimo że klub jest zrzeszony w organizacji H.O.G.®, pozostaje on samodzielną, niezależną organizacją/grupą osób, która ponosi odpowiedzialność za swoją działalność. Wszyscy członkowie organizacji Harley Owners Group® i ich goście biorą udział w wydarzeniach organizacji H.O.G. oraz klubu H.O.G.®. dobrowolnie i na własne ryzyko. Dealer patronujący, organizacja H.O.G oraz firma Harley-Davidson Motor Company, jej spółki zależne oraz dystrybutorzy i członkowie zarządu lokalnego klubu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i straty materialne wynikłe z uczestnictwa członków i ich gości w imprezach organizacji H.O.G oraz klubu H.O.G. Oznacza to, że żaden z członków lokalnego klubu lub ich gość/goście nie mają podstaw prawych do skarżenia dealera patronującego/sklepu detalicznego, organizacji H.O.G., firmy Harley-Davidson Motor Company, jego dystrybutorów i zależnych spółek, lokalnych klubów i ich odpowiednich przedstawicieli oraz pracowników o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub szkody materialnej.

ARTYKUŁ XV – OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Jeśli jakaś część niniejszego Statutu stoi w sprzeczności z jakimikolwiek obowiązującymi przepisami prawa obejmującymi swoją jurysdykcją przedmiot niniejszego Statutu , należy uznać ją za nieważną, a pozostałe przepisy utrzymać w mocy, jako ważne i w pełni wiążące.

ZOSTAŃ Z NAMI!

DOŁĄCZ DO NASZEJ HARLEY'OWEJ RODZINY